Tôn vinh 17 thương hiệu mạnh tỉnh Hải Dương lần thứ II

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển hiện nay, vấn đề xây dựng thương hiệu, đầu tư phát triển thương hiệu có một vai trò rất quan trọng trong việc phát triển sản xuất, kinh doanh của mỗi quốc gia, doanh nghiệp. Việc quan tâm xây dựng và thực thi một chiến lược thương hiệu ...